مهر ۱۸, ۱۳۹۷

آشنایی با باورهای غلط در مورد ترجمه که باید بدانید

ترجمه و تفسیر کار آسانی نیست. اما بسیاری از افرادی که ترجمه  می کنند، مشتریانی دارند که، باورهای غلط در مورد ترجمه که آن ها انجام می دهند نیز دارند. بیشتر باورهای غلط در مورد ترجمه و مترجمان و تفسیر کنندگان، غیر واقعی و نادرست هستند. زیرا زبان شناسانی که […]