راهنمای کار با منوی ابزاردر این بخش از مجموعه ویدئوهای آشنایی با ترجمه طلایی با هم به تماشای ویدئوی بررسی قابلیت های تعبیه شده در منوی ابزار نرم افزار کمک مترجم ترجمه طلایی میپردازیم.

خواهشمند است تمامی مراحل را با دقت دنبال کنید.

موضوعات مطرح شده در این ویدئو


• معرفی کامل منوی ابزار در نرم افزار
• ذکر مثال و آشنایی با نحوه کار زیر منوها
 
 
راهنمای منوی ابزار
به من امتیاز بدین